close
دانلود فیلم
کتاب های کار و دانش پایه دهم کتاب های کار و دانش پایه دهم
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

تصویر ثابت

شما از يک مرورگر فوق العاده قديمي استفاده مي کنيد لطفا مرورگر خود را ارتقا دهيد .

شما در کلاس دهم هستید

امام علی (ع): هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از میان مى رود.

دانلود کتاب نازک دوزی زنانه (ویژه دختران - کار و دانش)

 

این کتاب یکی از کتاب های رشته کار و دانش پایه دهم

( کتاب نازک دوزی زنانه کار و دانش ( رشته هنز پایه دهم ) )می باشد

هدف اصلى تألىف اىن کتاب، ارائه ى روش صحىح و تطبىق پذىر براى آموزش پىمان هاى نازکدوزى لباس زنانه، و ارتقاى سطح کىفى دانش عالقه مندان و فراگىران رشته ى خىاطى است. در تألىف اىن کتاب سعى بر آن است که با اتکا بر تجارب و امکانات آموزشى چندساله، روش کار بر پاىهى سادهاى قرار گىرد و مطالب با کمک الگوهاى روشن، گوىا و شىوههاى عملى و کاربردى برش ارائه شود. در الگوسازى، چون ساىر فنون و هنرها، تخصص زمانى حاصل خواهد شد که شخص خود در پى آموختن باشد، پدىدههاى جدىد را بىابد و با نکتهسنجى و دقت، تکنىک کار را درىابد. گفتنى است که مدلسازى لباس ىا ژورنال ً شناسى معموال از الگوى خاصى تبعىت نمىکند، بلکه با درنظر گرفتن نوع لباس و مدل انتخابى، مىتوان الگوى مناسب را طراحى کرد.ارسال به تلگرام
ادامه مطلب و دانلود

کتاب مولد قدرت خودروهای سواری ( کار و دانش )

 

این کتاب ( کتاب مولد قدرت خودروهای سواری ) یکی از کتاب های کار و دانش پایه دهم می باشد

دسته بندی تواناییها  و »واحدهای کار« توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است، به گونه ای که یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تألیف پودمان های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک »پودمان« به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخۀ کاردانش« چاپ سپاری میشود.ارسال به تلگرام
ادامه مطلب و دانلود

آخرین اخبار کلاس دهم

نتایج پیش ثبت نام مدارس شاهد اعلام شد                                       **95/5/3**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آزمون غیرحضوری کانون 1 مرداد برگزار شد                                          **95/5/3**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نسخه نهایی کتاب ریاضی پایه دهم در سایت تالیف                               **95/5/3**       

تبلیغات